D64-生命分析化学实验室
当前位置: 首页 > 代表性文章 > 2019
2019

作者:    发表时间: 2021-06-13 16:38:48   点击量:

1. Cong Zhu, Jinfeng Yang, Jing Zheng*, Shiya Chen, Fujian Huang*, and Ronghua Yang, Triplex-Functionalized DNA Tetrahedral Nanoprobe for Imaging of Intracellular pH and Tumor-Related Messenger RNA, Analytical Chemistry, 2019, 91, 15599-15607.


2. Fujian Huang, Yan Chen, Yongqian Wang, and Fan Xia*, Tunable superamphiphobic surfaces: a platform for naked-eye ATP detection, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2019, 411, 4721–4727.


3. Fujian Huang, Juan Zhang, Tao Li, Ruilin Duan, Fan Xia*, and Itamar Willner*, Two-Photon Lithographic Patterning of DNA-Coated Single-Microparticle Surfaces, Nano Letters., 2019, 19, 618–625.


4. Peng Yu, Fengmei Wang*, Tofik Ahmed Shifa, Xueying Zhan, Xiaoding Lou*, Fan Xia* and Jun He*, Earth abundant materials beyond transition metal dichalcogenides: A focus on electrocatalyzing hydrogen evolution reaction , Nano Energy, 2019, 58,244-276.


5. Yong Cheng#, Chunli Sun#, Rui Liu#, Juliang Yang, Jun Dai, Tianyou Zhai, Xiaoding Lou*, Fan Xia*, A multifunctional peptide-conjugated AIEgen for efficient and sequential targeted gene delivery into the nucleus, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58(15), 5049-5053.


6. Meihua Lin, Xiaoqing Yi, Fujian Huang, Xin Ma, Xiaolei Zuo, Fan Xia*, Photoactivated Nanoflares for mRNA Detection in Single Living Cells, Analytical Chemistry. 2019, 91, 2021-2027.


7. Yu Dai, Dengjin Wu, Shijun Lin, Xin Ma, Xiaojin Zhang*, Fan Xia*, pH-responsive polymeric micelles with tunable aggregation-induced emission and controllable drug release. J Nanopart Res. 2019, 21:5.


8. Defang Ding, Pengcheng Gao*, Qun Ma, Dagui Wang, Xia Fan*, Biomolecule-Functionalized Solid-State Ion Nanochannels/Nanopores: Features and Techniques, Small. 2019, 201804878.


9. Jinhua Wang, Yu Huang*, Ke You, Xian Yang, Yongjun Song, Hai ZhuFan Xia*. Temperature-driven precise control of biological droplet's adhesion on a slippery surface, ACS applied materials & interface, 2019, 11, 7591-7599.


10. Xudong Wang, Min Xu, Kaixun Huang, Xiaoding Lou*, Fan Xia*, Recent Development of AIEgens/nucleic Acid Nanostructure for Bioanalytical Application,  Chemistry - An Asian Journal, 2019, 14, 689-699.


11. Rong Hu, Bin Chen, Zhiming Wang, Anjun Qin, Zujin Zhao*, Xiaoding Lou*,and Benzhong Tang*, Intriguing "chameleon" fluorescent bioprobes for the visualization of lipid droplet-lysosome interplay, Biomaterials, 2019, 203, 43-51.


12. Feng Wu#, Xia Wu#, Zhijuan Duan, Yu Huang, Xiaoding Lou*, and Fan Xia*, Biomacromolecule-Functionalized AIEgens for Advanced Biomedical Studies, Small, 2019, 15(32): 1804839.


13. Yongmei Jia, Feng Wu, Peilian Liu, Guohua Zhou, Biao Yu, Xiaoding Lou*,and Fan Xia*, A label-free fluorescent aptasensor for the detection of Aflatoxin B1 in food samples using AIEgens and graphene oxide, Talanta, 2019, 198, 71-77.


14. Qun Ma, Zhixiao Si, Yu Li, Dagui Wang, Xiuling Wu*, Pengcheng Gao*, Fan Xia*, Functional solid-state nanochannels for biochemical sensing, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2019, 115, 174-186.


15. Hai Zhu, Y. Huang, X. D. Lou, F. Xia*, Beetle-inspired wettable materials: from fabrications to applications. Mater. Today Nano, 2019, 6, 100034.


16. Min Li#, Hongming Ding#, Meihua Lin#, Fangfei Yin, Lu Song, Xiuhai Mao, Fan Li, Zhilei Ge, Lihua Wang, Xiaolei Zuo,* Yuqiang Ma,* and Chunhai Fan, DNA Framework-Programmed Cell Capture via Topology-Engineered Receptor−Ligand Interactions, Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 18910-18915.
地 址:湖北省武汉市东湖新技术开发区锦程街68号
中国地质大学(武汉)材料与化学学院

网站备案号:鄂ICP备15021562号-1