D64-生命分析化学实验室
当前位置: 首页 > 代表性文章 > 2019
2019

作者:    发表时间: 2021-06-13 16:38:48   点击量:

1. Cong Zhu, Jinfeng Yang, Jing Zheng*, Shiya Chen, Fujian Huang*, and Ronghua Yang, Triplex-Functionalized DNA Tetrahedral Nanoprobe for Imaging of Intracellular pH and Tumor-Related Messenger RNA, Analytical Chemistry, 2019, 91, 15599-15607.


2. Fujian Huang, Yan Chen, Yongqian Wang, and Fan Xia*, Tunable superamphiphobic surfaces: a platform for naked-eye ATP detection, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2019, 411, 4721–4727.


3. Fujian Huang, Juan Zhang, Tao Li, Ruilin Duan, Fan Xia*, and Itamar Willner*, Two-Photon Lithographic Patterning of DNA-Coated Single-Microparticle Surfaces, Nano Letters., 2019, 19, 618–625.


4. Peng Yu, Fengmei Wang*, Tofik Ahmed Shifa, Xueying Zhan, Xiaoding Lou*, Fan Xia* and Jun He*, Earth abundant materials beyond transition metal dichalcogenides: A focus on electrocatalyzing hydrogen evolution reaction , Nano Energy, 2019, 58,244-276.


5. Yong Cheng#, Chunli Sun#, Rui Liu#, Juliang Yang, Jun Dai, Tianyou Zhai, Xiaoding Lou*, Fan Xia*, A multifunctional peptide-conjugated AIEgen for efficient and sequential targeted gene delivery into the nucleus, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58(15), 5049-5053.


6. Meihua Lin, Xiaoqing Yi, Fujian Huang, Xin Ma, Xiaolei Zuo, Fan Xia*, Photoactivated Nanoflares for mRNA Detection in Single Living Cells, Analytical Chemistry. 2019, 91, 2021-2027.


7. Yu Dai, Dengjin Wu, Shijun Lin, Xin Ma, Xiaojin Zhang*, Fan Xia*, pH-responsive polymeric micelles with tunable aggregation-induced emission and controllable drug release. J Nanopart Res. 2019, 21:5.


8. Defang Ding, Pengcheng Gao*, Qun Ma, Dagui Wang, Xia Fan*, Biomolecule-Functionalized Solid-State Ion Nanochannels/Nanopores: Features and Techniques, Small. 2019, 201804878.


9. Jinhua Wang, Yu Huang*, Ke You, Xian Yang, Yongjun Song, Hai ZhuFan Xia*. Temperature-driven precise control of biological droplet's adhesion on a slippery surface, ACS applied materials & interface, 2019, 11, 7591-7599.


10. Xudong Wang, Min Xu, Kaixun Huang, Xiaoding Lou*, Fan Xia*, Recent Development of AIEgens/nucleic Acid Nanostructure for Bioanalytical Application,  Chemistry - An Asian Journal, 2019, 14, 689-699.


11. Rong Hu, Bin Chen, Zhiming Wang, Anjun Qin, Zujin Zhao*, Xiaoding Lou*,and Benzhong Tang*, Intriguing "chameleon" fluorescent bioprobes for the visualization of lipid droplet-lysosome interplay, Biomaterials, 2019, 203, 43-51.


12. Feng Wu#, Xia Wu#, Zhijuan Duan, Yu Huang, Xiaoding Lou*, and Fan Xia*, Biomacromolecule-Functionalized AIEgens for Advanced Biomedical Studies, Small, 2019, 15(32): 1804839.


13. Yongmei Jia, Feng Wu, Peilian Liu, Guohua Zhou, Biao Yu, Xiaoding Lou*,and Fan Xia*, A label-free fluorescent aptasensor for the detection of Aflatoxin B1 in food samples using AIEgens and graphene oxide, Talanta, 2019, 198, 71-77.


14. Qun Ma, Zhixiao Si, Yu Li, Dagui Wang, Xiuling Wu*, Pengcheng Gao*, Fan Xia*, Functional solid-state nanochannels for biochemical sensing, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2019, 115, 174-186.


15. Hai Zhu, Y. Huang, X. D. Lou, F. Xia*, Beetle-inspired wettable materials: from fabrications to applications. Mater. Today Nano, 2019, 6, 100034.


16. Min Li#, Hongming Ding#, Meihua Lin#, Fangfei Yin, Lu Song, Xiuhai Mao, Fan Li, Zhilei Ge, Lihua Wang, Xiaolei Zuo,* Yuqiang Ma,* and Chunhai Fan, DNA Framework-Programmed Cell Capture via Topology-Engineered Receptor−Ligand Interactions, Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 18910-18915.

17. Zhong Feng Gao*, Xin Yu Wang, Jian Bang Gao and Fan Xia*, Rapid preparation of polydopamine coating as a multifunctional hair dye, RSC Adv., 2019, 9, 20492.

18. Hui Li‡, Shaoguang Li‡,  Jun Dai, Chengcheng Li, Man Zhu, Hongxing Li, Xiaoding Lou, Fan Xia*, Kevin W. Plaxco *, High frequency, calibration-free molecular measurements in situ in the living body, Chem. Sci.,2019, 10, 10843-10848.

19. Xian Yang, Yu Huang*, Yan Zhao*, Xiaoyu Zhang, Jinhua Wang, Ei Ei Sann, Khin Hla Mon, Xiaoding Lou and Fan Xia, Bioinspired Slippery Lubricant-Infused Surfaces With External Stimuli Responsive Wettability: A Mini Review, Frontiers in Chemistry, 2019, 7, 826.

20. Fan Xia, Jun Wu, Xia Wu, Qinyu Hu, Jun Dai, and Xiaoding Lou*, Modular Design of Peptide- or DNA-Modified AlEgen Probes for Biosensing Applications, Acc. Chem. Res. 2019, 52, 11, 3064-3074.

21. Zi Long, Li Chen, Yecheng Dang, Dugang Chen*, Xiaoding Lou*, Fan Xia, An ultralow concentration of two-photon fluorescent probe for rapid and selective detection of lysosomal cysteine in living cells, Talanta, 2019, 204, 762-768.

22. Xin Ma, Shijun Lin, Yunfei Dang, Yu Dai*, Xiaojin Zhang*, Fan Xia*, Carbon dots as an "on-off-on" fluorescent probe for detection of Cu(II) ion, ascorbic acid, and acid phosphatase, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2019, 411, 6645-6653.

23. Shijie Zhen, Xiaoqing Yi, Zujin Zhao*, Xiaoding Lou*, Fan Xia, Ben Zhong Tang, Drug delivery micelles with efficient near-infrared photosensitizer for combined image-guided photodynamic therapy and chemotherapy of drug-resistant cancer, Biomaterials, 2019, 218, 119330.

24. Xiaowen Ou, Shenshan Zhan, Chunli Sun, Yong Cheng*, Xudong Wang, Bifeng Liu, Tianyou Zhai, Xiaoding Lou, Fan Xia, Simultaneous detection of telomerase and miRNA with graphene oxide-based fluorescent aptasensor in living cells and tissue samples, Biosensors and Bioelectronice, 2019, 124-125, 199-204.

25. Qiming Yuan, Yong Cheng, Xiaoding Lou*, Fan Xia, Rational Fabrication and Biomedical Application of Biomolecule-Conjugated AIEgens through Click Reaction, Chinese Journal of Chemistry, 2019, 37, 1072-1082.

26. Xudong Wang, Jun Da, Xiangyu Wang, Qinyu Hu, Kaixun Huang, Zujin Zhao*, Xiaoding Lou*, Fan Xia*, MnO2-DNAzyme-photosensitizer nanocomposite with AIE characteristic for cell imaging and photodynamic-gene therapy, Talanta, 2019, 202, 591-599.

27. Quan Wang, Xudong Wang, Min Xu, Xiaoding Lou*, Fan Xia*, One-dimensional and two-dimensional nanomaterials for the detection, Chinese Chemical Letters, 2019, 30, 1557-1564.

28. Min Xu, Xudong Wang, Quan Wang, Qinyu Hu, Kaixun Huang, Xiaoding Lou*, Fan Xia*, Analyte-responsive fluorescent probes with AIE characteristic based on the change of covalent bond, Science China Materials, 2019, 62, 1236-1250.


29. Sirui Jiang, Kang Wang, Yu Dai, Xiaojin Zhang*, Fan Xia*, Near-Infrared Light-Triggered Dual Drug Release Using Gold Nanorod-Embedded Thermosensitive Nanogel-Crosslinked Hydrogels, Macromolecular Materials and Engineering, 2019, 304, 1900087.

30. Chunli Sun†, Xiaowen Ou†, Yong Cheng*, Tianyou Zhai, Bifeng Liu, Xiaoding Lou, Fan Xia, Coordination-induced structural changes of DNA-based optical and electrochemical sensors for metal ions detection, Dalton Transactions, 2019, 18, 5879-5891.
地 址:湖北省武汉市东湖新技术开发区锦程街68号
中国地质大学(武汉)材料与化学学院

网站备案号:鄂ICP备15021562号-1