D64-生命分析化学实验室
当前位置: 首页 > 代表性文章 > 2022
2022

作者:    发表时间: 2022-02-15 11:27:23   点击量:

1. Zhixiao Si, Hongquan Xu, Meihua Lin, You Jiang, Qiujiao Du, Haotian Ma, Huageng Liang, Pengcheng Gao*, Fan Xia, Polydopamine-Induced Modification on the Highly Charged Surface of Asymmetric Nanofluidics: A Strategy for Adjustable Ion Current Rectification Properties, Anal. Chem. 2022, 94, 5, 2493-2501. DOI: 10.1021/acs.analchem.1c04323.


2. Jianxin Lai#, Yan Ke#, Zhikang Cao, Wenxia Xu, Jing Pan,Yifan Dong, Qitao Zhou*, Guowen Meng*, Caofeng Pan*, Fan Xia*, Bimetallic strip based triboelectric nanogenerator for self-powered high temperature alarm system. Nano Today, 2022, 43, 101437.


3. Yufen Han, Jiaqian Li, Xiaojin Zhang, Fan Xia, and Yu Dai*, Reversible Down-Regulation and Up-Regulation of Catalytic Activity of poly(N-isopropylacrylamide)-anchored Gold Nanoparticles.  Nanotechnology, 2022, 33(16), DOI: 10.1088/1361-6528/ac487b.


4. Hai Zhu, Fan Xia*, Catalysis controlled by electro-responsive wetting. Matter, 2022, 5, 785-787.

5. Huaibing Song# , Jun Wang # , Bin Xiong , Jiayuan Hu , Pei Zeng , Xiaoming Liu , Huageng Liang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202117679.

6. Jun Dai#, Jing-Jing Hu#, Xiaoqi Dong#, Biao Chen, Xiyuan Dong, Rui Liu, Fan Xia, Xiaoding Lou*, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202117798.

7. Yu Lin, Defang Ding, Chunyan Hu, Zhen Li, Yi Shen,* Fan Xia. ACS Omega. 2921, 6, 25996-26003.

8. Zhong Feng Gao,* Lin Lin Zheng, Lu Ming Dong, Jin Ze Li, Yizhong Shen,* Pu Chen,* Fan Xia, Anal. Chem. 2022, 94, 6371−6379.

9. Qitao Zhou#, Boyou Wang#, Along Gao, Wenxia Xu, Kang Zhou, Jing Pan, Guowen Meng,* Caofeng Pan,* and Fan Xia*Solution-tube-based volume effect triboelectric nanogenerator with salt and pH sensitivity, Advanced Functional Materials, 2022, 2209100.


10. Jun Dai, Xiaoqi Dong, Rui Liu, Biao Chen, Xiyuan Dong, Quan Wang, Jing-Jing Hu, Fan Xia, Xiaoding Lou*, A peptide-AIEgen nanocomposite mediated whole cancer immunity cycle-cascade amplification for improved immunotherapy of tumor. Biomaterials, 2022, 285, 121528.


11. Juliang Yang, Jing-Jing Hu, Jiaming Wei, Jun Dai, Hao Fang, Fan Xia, Xiaoding Lou*, Endocytosis pathway self-regulation for precise image-guided therapy through an enzyme-responsive modular peptide probe. Analytical Chemistry, 2022, 94, 7960-7969.


12. Zhi Zheng, Liang Hai, Hongyuan Zhang, Xiaoding Lou, Tianyou Zhai, Fan Xia*, Epitaxy of wafer-scale bilayer MoS2 thin film for P-N diodes. Matter, 2022, DOI: 10.1016/j.matt.2022.10.008.

13. Xian Yang,# Jinhua Wang,# Zhongfeng Gao,# Weiqi Zhang, Hai Zhu, Yongjun Song, Quan Wang, Yu Huang*, Mingjie Liu, Fan Xia* and Lei Jiang, An Orthogonal Dual-Regulation Strategy for Sensitive Bio-sensing Applications, Natl. Sci. Rev. 2022, DOI: 10.1093/nsr/nwac048.

14. Lingxiao Liu, Cihui Luo, Jinhuan Zhang, Xiao He, Ying Shen, Bing Yan, Yu Huang,* Fan Xia,* and Lei Jiang, Synergistic Effect of Bio-inspired Nanochannels: Hydrophilic DNA Probes at Inner Wall and Hydrophobic Coating at Outer Surface for Highly Sensitive Detection, Small 2022, 18(37), 2201925.

15. Lingxiao Liu, Cihui Luo, Jinhuan Zhang, Xiao He, Ying Shen, Bing Yan, Yu Huang,* Fan Xia,* and Lei Jiang, Synergistic Effect of Bio-inspired Nanochannels: Hydrophilic DNA Probes at Inner Wall and Hydrophobic Coating at Outer Surface for Highly Sensitive Detection, Small 2022, 18(37), 2201925.

16. Yu Huang, Weiqi Zhang, Fan Xia*, Lei Jiang, Solid-State Nanochannel-Based Sensing Systems: Development, Challenges, and Opportunities, Langmuir, 2022, 38, 8, 2415-2422.

17. Liwei Cao#, Lizhen Wu#, Cheng Li, Yidan Tu, Hao Wu, Bin Shen, Jianxin Meng, Xin-Qi Hao, Bing Yan, Feng-yu Li, Fan Xia, Yu Huang*, Underwater Superoleophobic-Oleophilic Chips for Femtomolar Aflatoxins Identification, Chin. J. Chem. 2022, 40, 12, 1464-1470.


18. Linfeng Chen, Dicky Pranantyo, Fan Xia*, Nano-confined superfluid-based highly efficient chemical reaction and signal transmission, Sci. Bull. 2022, 67, 1509-1512. Doi: 10.1016/j.scib.2022.06.021.

19. Fangyihan Xiong,# Liyun Zhang,# Lei Xu, Huan Zhao, Jianyang Lan, Chenhao Ji, Linfeng Chen*, Fan Xia, High-speed magnetic control of water transport in superhydrophobic tubular actuators, NPG Asia Materials 2022, 14, 84. Doi: 10.1038/s41427-022-00431-2.

20. Yu Huang, Cihui Luo, Fan Xia, Yanlin Song, Lei Jiangc and Fengyu Li*, Multi-analytes sensing strategies towards wearable and intelligent devices, Chem. Sci. 2022, 13, 12309-12325.

21. Cihui Luo, Lingxiao Liu, Yu Huang*, Xiaoding Lou, Fan Xia, and Yanlin Song, Recent Advances in Printable Flexible Optical Devices: From Printing Technology and Optimization Strategies to Perspectives, J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13, 51, 1206-12075.

22. Meng Wu#, Liru Xue#, Yican Guo, Xiaoqi Dong, Zhaojun Chen, Simin Wei, Xiaoqing Yi, Yinuo Li, Jinjin Zhang, Su Zhou, Mingfu Wu, Xiaoding Lou*, Jun Dai*, Fan Xia*, Shixuan Wang *, Microenvironmentally responsive chemotherapeutic prodrugs and CHEK2 inhibitors selfassembled micelles: protecting fertility and enhancing chemotherapy, Advanced Materials, 2022, e2210017. DOI: 10.1002/adma.202210017.

23. Jun Dai, Zhaojun Chen, Biao Chen, Xiyuan Dong, Meng Wu, Xiaoding Lou*, Fan Xia*, Shixuan Wang *. Erythrocyte Membrane-Camouflaged Aggregation-Induced Emission Nanoparticles for Fetal Intestinal Maturation Assessment, Analytical Chemistry, 2022, 94 (50), 17504-17513. DOI: 10.1021/acs.analchem.2c03772.

24. Jianqing Li#, Jun Dai#, Zeyan Zhuang#, Zijuan Meng, Jing-Jing Hu, Xiaoding Lou*, Fan Xia, Zujin Zhao, BenZhong Tang. Combining PD-L1 blockade with immunogenic cell death induced by AIE photosensitizer to improve antitumor immunity, Biomaterials, 2022, 291, 121899. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2022.121899.

25. Zhi Zheng, Lizhen Yuan, Jing-Jing Hu, Fan Xia and, Xiaoding Lou*, Modular Peptide Probe for Protein, Analysis. Chemistry-A. European. Journal. 2022, e202203225. DOI: 10.1002/chem.202203225.

26. Peng Yu, Jun Meng, Fengmei Wang*, Getaye, Sendeku Marshet, Binglan Wu, Xinyu Sui, Ning Gao, Xueying Zhan, Xiaoding Lou*, Zhenxing Wang*, and Jun He, Carbonate-Ion-Mediated Photogenerated Hole Transfer to Boost Hydrogen Production, Journal of Physical Chemistry C, 2022, 126 (25), 10367–10377. DOI: 10.1021/acs.jpcc.2c02252.

27. Jun Dai, Zhaojun Chen, Shixuan Wang, Fan Xia and, Xiaoding Lou*. Erythrocyte membrane-camouflaged nanoparticles as effective and biocompatible platform: Either autologous or allogeneic erythrocyte-derived, Materials Today Bio, 2022, 15, 100279. Doi: org/10.1016/j.mtbio.2022.100279.

28. Rui Liu, Jing-Jing Hu, Xia Wu, Qinyu Hu, Wenlian Jiang, Zujin Zhao, Fan Xia and Xiaoding Lou*. Precisely detecting the telomerase activities by an AIEgen probe with dual signal outputs after cell-cycle synchronization. Analytical Chemistry, 2022, 94 (11), 4874–4880. DOI:org/10.1021/acs.analchem.2c00583.

29. Bochao Chen, Haotong Yuan, Wei Zhang, Jingjing Hu, Xiaoding Lou *, Fan Xia, AIEgen-Peptide Bioprobes for the Imaging of Organelles, Biosensors, 2022, 12 (8), 667-683. Doi: org/10.3390/bios12080667.

30. Jing-Jing Hu, Wenlian Jiang, Xiaoding Lou*, Fan Xia, Target-triggering, signal-amplified chemo/bio-sensors based on aggregation-induced emission luminogens. Cell Reports Physical Science, 2022, 3 (2), 10074. Doi: org/10.1016/j.xcrp.2022.100743.

31. Juliang Yang, Jing-Jing Hu, Jiaming Wei, Jun Dai, Rui Liu, Fan Xia and Xiaoding Lou*. Peptide-conjugated AIEgen: precise and firm cell membrane labeling by multiple weak interactions. CCS Chemistry, 2022, 4 (2), 464–475. Doi:org/10.31635/ccschem.021.202101349.

32. Jing Pan, Fan Xia*, Membranes separation assisted by subnanometer channels, Matter 2022, 5, 2526-2528.

地 址:湖北省武汉市东湖新技术开发区锦程街68号
中国地质大学(武汉)材料与化学学院

网站备案号:鄂ICP备15021562号-1